Veikala noteikumi

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Tīmekļa vietnes  4iq.lv  (turpmāk – Tīmekļa vietne) īpašnieks un pārvaldnieks ir SIA Ilprimo (uzņēmuma kods: 302531084) (turpmāk – 4iq.lv).

1.2. Šie Tīmekļa vietnes Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir rakstisks dokuments, kas veido 4iq un jūsu (turpmāk – Pircējs) noslēgto pirkšanas un pārdošanas līgumu, kas attiecas uz tīmekļa vietnes lietošanu un preču un/vai pakalpojumu iegādi un kas jāievēro visiem Pircējiem (tostarp arī pircējiem, kas nav reģistrējušies), kuri apmeklē un/vai izmanto visus vai jebkurus Tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus.

1.3. Šajos Noteikumos termins ‘Tīmekļa vietnes lietošana’  nozīmē visas un jebkuras Pircēja darbības, piekļūstot Tīmekļa vietnei no elektroniskiem sakaru tīkliem, lietojot tīmekļa pārlūkprogrammu, un termins  ‘pakalpojumi’ nozīmē visu un jebkuru Pircēja darbību (Tīmekļa vietnes satura apskatīšanas, lasīšanas utt.) izpildi Tīmekļa vietnē, uzdodot jautājumus, izmantojot īpašu Tīmekļa vietnē instalētu moduli, veicot  reģistrēšanos, preču iegādi, komentāru pievienošanu un visas citas darbības Tīmekļa vietnē.

1.4. Ja vien nav norādīts citādi, šīs Tīmekļa vietnes un pakalpojumu izmantošana notiek bez maksas. Ja par pakalpojumu ir jāmaksā, tad Tīmekļa vietnes Pircēji tiek par to papildus informēti.

1.5. Jebkādā veidā un formā izmantojot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, Pircējs bez ierunām un neatsaucami apņemas ievērot visas šajos Noteikumos noteiktās prasības. Ja Pircējs nepiekrīt bez ierunām un neatsaucami piekrist un ievērot šajos Noteikumus noteiktos visus pienākumus, Pircējs zaudē tiesības izmantot šo Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus.

1.6. 4iq.lv ir tiesības jebkurā laikā vienpusīgi mainīt un/vai papildināt šos Noteikumus. Jebkuras šo Noteikumu izmaiņas un/vai papildinājumi stājas spēkā pēc to publicēšanās šajā Tīmekļa vietnē. Ja Pircējs turpina izmantot šo Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus pēc Noteikumu grozījumu un/vai papildinājumu publicēšanas, tiek uzskatīts, ka Pircējs nepārprotami piekrīt šo Noteikumu visiem grozījumiem un/vai papildinājumiem. Ja Pircējs nepiekrīt mainītajiem un/vai grozītajiem Noteikumiem, viņš zaudē tiesības izmantot šo Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus.

1.7. Tos jautājumus, uz kuriem neattiecas šie Noteikumi, reglamentē Tīmekļa vietnē pieejamie citi noteikumi, līgumi vai dokumenti. Jebkādā veidā un formā izmantojot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, Pircējs bez ierunām un neatsaucami apņemas ievērot visas šajos dokumentos noteiktās prasības. Ja Pircējs nepiekrīt bez ierunām un neatsaucami piekrist un ievērot šajos dokumentos noteiktos visus pienākumus, Pircējs zaudē tiesības izmantot šo Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus.

1.8. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas Pircējam ir jāizlasa noteikumi un jāapstiprina tas, atzīmējot ar ķeksīti lodziņu  “Es apliecinu, ka esmu izlasījis un piekrītu e-veikala noteikumiem un informācijai par preču atgriešanu”. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, pārveidot un papildināt Noteikumus atbilstoši likumiskajām prasībām. Gadījumā, ja Noteikumi ir mainīti atbilstoši obligāti ievērojamu tiesību aktu prasībām, šie mainītie noteikumi attiecas uz pusēm no brīža, kad stājas spēkā šo obligāti ievērojamo tiesību aktu noteikumi. Ja Noteikumi ir mainīti atbilstoši obligāti neievērojamu tiesību aktu prasībām, šie Noteikumi ir spēkā līdz brīdim, kad grozījumi attiecas uz klientu.

2. Pircēju reģistrēšanās un personas datu aizsardzība

2.1. Piekļuve Tīmekļa vietnei un pakalpojumiem un to lietošana ir iespējama tikai pēc reģistrēšanās Tīmekļa vietnē. Reģistrēšanās notiek, noklikšķinot uz atbilstošās saites Tīmekļa vietnē, aizpildot visus obligāti aizpildāmos laukus reģistrēšanas veidlapā un pēc Pircēja vēlēšanās aizpildot papildu aizpildāmos laukus 4iq.lv vietnē (turpmāk –  Dati).

2.2. Visos gadījumos 4iq.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja reģistrāciju un iznīcināt visus Pircēja reģistrēšanās laikā saņemtos Datus.

2.3. Reģistrācijas laikā Pircējs apņemas sniegt tikai pareizus un pilnīgus datus. 4iq.lv un Pircējs vienojas par to, ka 4iq.lv izpildīs visus savus pienākumus un izmantos savas tiesības, pieņemot, ka Pircēja sniegtie Dati ir pareizi un pilnīgi. 4iq.lv nekādā gadījumā nav atbildīgs par Pircējam un/vai trešajām personām nodarīto kaitējumu tad, ja Pircējs ir sniedzis nepareizus un/vai nepilnīgus Datus vai nav mainījis vai papildinājis Datus pēc to mainīšanās.

2.4. Pircējam ir kategoriski aizliegts uzdoties par citām personām, norādot šo citu personu vārdus, uzvārdus un/vai citus Datus. Jebkuras šīs prasības neievērošanas gadījumā 4iq.lv ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja paziņojuma aizliegt izmantot šo Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus un, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka Pircējs ir nodarījis vai var nodarīt kaitējumu 4iq.lv, trešajām pusēm un/vai sabiedrības interesēm, nosūtīt par šo Pircēju pieejamos datus attiecīgajām valsts varas iestādēm.

2.5. Pircējs bez ierunām piekrīt nodrošināt Datu konfidencialitāti, neizpaust tos trešajām personām un nodrošināt, lai neviena trešā persona nevar izmantot šos Datus piekļuvei Tīmekļa vietnei un/vai pakalpojumiem un/vai citiem nolūkiem. Pircējs būs atbildīgs par visām trešo personu darbībām, kas veiktas, izmantojot Pircēja Datus, un visi pienākumi, kas izriet no vai ir saistīti ar trešo personu darbībām, izmantojot Pircēja Datus, ir vienpersoniski jāuzņemas Pircējam.

2.6. Pircējs bez ierunām piekrīt un nepārprotami apliecina, ka viņš pats, nevis 4iq.lv, ir atbildīgs par to Datu aizsardzību un konfidencialitāti, kas nepieciešami, lai Pircējs varētu piekļūt Tīmekļa vietnei vai citādi izmantot pakalpojumus.

2.7. Pircējs bez ierunām un neatsaucami piekrīt tam, ka 4iq.lv apstrādā Personas datus un citu Pircēja sniegto informāciju un izmanto šo informāciju Noteikumu izpildes nodrošināšanai, pakalpojumu sniegšanai, tiešajam mārketingam, statistikai un citiem nolūkiem.

2.8. Pircējs piekrīt tam, ka pēc reģistrēšanās, izmantojot sniegtos Datus, Tīmekļa vietnes automātiski izveidotā profila Dati ir pieejami citiem apmeklētājiem (tas neattiecas uz tiem datiem, kuru pieejamību Pircējs var ierobežot vai kuri bez personas atļaujas nevar tikt padarīti publiski pieejami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem) un ka 4iq.lv nevar uzskatīt par atbildīgu par šādu Datu lietošanu.

2.9. Noteikumi, kas nosaka personas datu aizsardzību ir ietverti  Privātuma politikā, kas ir nodrošināta šajā Tīmekļa vietnē. Izmantojot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, Pircējs bez ierunām un nepārprotami piekrīt Privātuma politikas noteikumiem.

3. 4iq.lv un Pircēju tiesības un pienākumi

3.1. 4iq.lv patur tiesības jebkurā laikā bez paziņojuma Pircējiem mainīt pakalpojumus vai to atsevišķas daļas, visu vai jebkuru to saturu, funkcionalitāti un jebkuru informāciju, tostarp Pircēja sniegto informāciju utt. Pircējs zina un piekrīt, ka 4iq.lv nekad nebūs atbildīgs par nekādām Pircējam nelabvēlīgām sekām, ko izraisījušas šādas vai citas līdzīgas darbības un atsakās iesniegt jebkādas prasības 4iq.lv par šādām darbībām.

3.2. Pircējs atzīst un piekrīt, ka viņš, nevis 4iq.lv ir atbildīgs par jebkuru un visu informāciju, datiem, simboliem, tekstu, programmatūru, mūziku, skaņu, fotoattēliem, attēliem, grafiku, videoklipiem, video, tērzēšanu, ziņojumiem, e-pasta vēstulēm, dokumentiem un jebkuru citu materiālu, ko viņš pārsūta, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus.

3.3. 4iq.lv tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma uz nenoteiktu laiku un bez iemesla norādīšanas ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi Tīmekļa vietnei un/vai pakalpojumiem.

3.4. Puses piekrīt tam, ka 4iq.lv ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma pilnīgi pārtraukt Tīmekļa vietnes darbību.

3.5. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Tīmekļa vietnes un/vai pakalpojumu lietošanas, izdzēšot savus Datus Tīmekļa vietnē norādītajā veidā.

3.6. Izmantojot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, Pircm ir jāievēro un jārespektē pieņemtās uzvedības un morāles normas, jāatturas no tiesisko prasību un trešo personu tiesību un likumīgo interešu, tostarp likumdošanas aktu par intelektuālā īpašuma aizsardzību un personas datu aizsardzību, noteikumu par reklāmu un citu noteikumu pārkāpšanas.

3.7. Izmantojot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, Pircējam ir aizliegts:

3.7.1. izmantot Tīmekļa vietni un pakalpojumus tādā veidā, kas var apdraudēt pareizu funkcionēšanu, drošību un integritāti vai ierobežot citu personu piekļuvi Tīmekļa vietnei un/vai pakalpojumiem;

3.7.2. saglabāt, publicēt, nosūtīt, izplatīt vai citādi pārsūtīt jebkādu aizskarošu, apkaunojošu, neķītru, pornogrāfisku, uzbrūkošu, draudošu, diskriminējošu un konfliktu izraisošu saturu, kā arī jebkuru citu saturu, kas var būt tiesisko prasību pārkāpums, tikt uzskatīts par likumu pārkāpumu vai var mudināt uz rīcību, kas ir pretrunā ar tiesību aktu prasībām vai liek uzņemties juridisko atbildību 4iq.lv;

3.7.3. ar jebkuriem līdzekļiem izplatīt saites uz jebkuru saturu, kas var tikt uzskatīts par neķītru, pornogrāfisku, uzbrūkošu, draudīgu, aizskarošu, diskriminējošu vai jebkādā veidā jebkuru likumu pārkāpjošu;

3.7.4. reģistrējoties Tīmekļa vietnē izvēlēties un/vai izmantot tādu lietotājvārdu un/vai daļu no e-pasta adreses, ko var uzskatīt par neķītru, pornogrāfisku,uzbrūkošu, draudīgu, aizskarošu, diskriminējošu vai tiesiskās prasības pārkāpjošu;

3.7.5. uzdoties par jebkuru citu fizisku vai juridisko personu, tostarp, bet ne tikai par 4iq.lv darbinieku vai citā veidā nepatiesi atspoguļot savu saistību ar jebkuru personu;

3.7.6. izmantot jebkādus automatizētus līdzekļus, tostarp, bet ne tikai papildu datora aparatūru un/vai programmatūru ar nolūku uzlabot Tīmekļa vietnē noorganizētu spēļu un/vai konkursu rezultātus;

3.7.7. patvaļīgi organizēt pašam savus konkursus vai reklamēt jebkāda veida produktus un/vai pakalpojumus;

3.7.8. iejaukties parastajā saziņā ar citiem Pircējiem, izmantojot pakalpojumus, vai citā veidā nelabvēlīgi ietekmēt Pircējus un viņu labklājību ar jebkuru rīcību, un iejaukties viņu satura apmaiņā.

3.8. Papildus iepriekš minētajam Pircējs arī apņemas neizmantot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus šādiem mērķiem:

3.8.1. tādas darbības veikšana, kas var nodarīt kaitējumu jebkurai personai, tās īpašumam vai likumīgajām interesēm;

3.8.2. tādas informācijas vai cita līdzīga satura izplatīšana, kas ir aizliegta ar likumu, aizskaroša, maldinoša, draudīga vai personiskās tiesības pārkāpjoša;

3.8.3. personu intelektuālā īpašuma tiesību, tostarp autortiesību, patentu, tirdzniecības noslēpumu, ražošanas noslēpumu vai preču zīmju tiesību, pārkāpšana;

3.8.4. jebkuru preču un/vai pakalpojumu reklāma, kā arī jebkuru neprasītu e-pasta vēstuļu, ziņojumu, paziņojumu vai cita satura izplatīšana.

3.9. 4iq.lv un Pircējs vienojas par to, ka gadījumā, ja Pircējs pārkāps jebkuru no šiem Noteikumiem, 4iq.lv ir tiesības jebkurā laikā un jebkurā veidā daļēji vai pilnīgi pārtraukt Pircēja piekļuvi Tīmekļa vietnei un/vai visiem vai jebkuriem pakalpojumiem.

3.10. Ja Pircējs ir informēts un vēlas saņemt maksas pakalpojumu, viņam vispirms ir jāsamaksā 4iq.lv par šo Tīmekļa vietnē norādīto pakalpojumu tajā norādītajā kārtībā. 4iq.lv ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji pārskatīt samaksas par pakalpojumiem summu un samaksas kārtību.

3.12. Pircējs ir informēts un piekrīt tam, ka 4iq.lv nekontrolē to citu Pircēju un trešo personu saturu, ko Pircējs var saņemt, izlasīt vai citādi uzzināt, izmantojot Tīmekļa vietni un pakalpojumus, tādēļ 4iq.lv nenodrošina šāda satura precizitāti, integritāti un/vai kvalitāti.

3.13. Pircējs ir informēts un piekrīt tam, ka, izmantojot Tīmekļa vietni un pakalpojumus, nav un nevar tikt aizsargāts no aizskaroša, neķītra vai citādi nepatīkama satura, kas var viņu nelabvēlīgi ietekmēt.

3.14. Ja Pircējs ir piekritis savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem, tad viņš ir informēts un piekrīt tam, ka, izmantojot tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, var saņemt neierobežoti daudz informatīva, reklamējoša un cita veida satura, kuru nodrošina 4iq.lv vai trešās personas. Šādu saturu var nosūtīt ar visiem un jebkuriem līdzekļiem, izmantojot jebkuru kontaktinformāciju, ko Pircējs ir norādījis reģistrēšanās laikā. Pircējam ir tiesības atsaukt šo iepriekš minēto piekrišanu.

3.15. Pircējam ir tiesības pievienot komentārus un sazināties ar citiem Pircējiem citos Tīmekļa vietnē pieejamajos veidos, kā arī izteikt savu viedokli par Tīmekļa vietnē nodrošināto saturu un pieejamajiem pakalpojumiem. Pircējs bez jebkādām ierunām piekrīt un garantē ka jebkuri komentāri vai jebkura cita viņa sniegtā informācija, dati vai saturs atbildīs šādām prasībām:

3.15.1. būs godīgi un pareizi un nebūs krāpnieciski vai citādi maldinoši;

3.15.2. nepārkāps 4iq.lv vai trešo personu tiesības, tostarp, bet ne ierobežojoši intelektuālā īpašuma tiesības, tiesības uz tirdzniecības noslēpumiem, tiesības uz personas privātās dzīves neaizskaramību utt.;

3.15.3. nepārkāps likumu vai citu tiesību aktu prasības;

3.15.4. neradīs nekādus 4iq.lv juridiskos pienākumus.

3.16. Pircējs ir informēts un piekrīt tam, ka visu viņa personisko informāciju (tostarp, bet ne tikai Datus) un visu saturu, ko viņš jebkurā veidā sniedz, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, 4iq.lv var saglabāt visa Tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā un nākamos 3 (trīs) gadus pēc Pircēja veiktā Tīmekļa vietnes (veikala) apmeklējuma vietnē  4iq.lv.  Ja tas ir pieprasīts Latvijas Republikas likumdošanā vai citos tiesību aktos, personas datu saglabāšanas laiks var būt ilgāks.

3.17. Pircējs saprot, ka viņš, nevis 4iq.lv ir atbildīgs par visu un jebkuru saturu, ko viņš nosūta, apskata, pārvalda vai izplata, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus.

3.18. 4iq.lv patur tiesības vienpersoniski izdzēst vai mainīt jebkurus Pircēja komentārus, par to neinformējot Pircēju.

3.19. Izmantojot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus un nodrošinot, ievadot vai citādi nosūtot saturu, Pircējs bez maksas uz neierobežotu laiku un neierobežotā zonā piešķir 4iq.lv šādas ekskluzīvas tiesības:

3.19.1. tiesības reproducēt, padarīt publiski pieejamu, publicēt un jebkurā formā vai veidā izplatīt, pārdodot, iznomājot, aizdodot vai citā veidā nododot Pircēja jebkurā veidā vai valodā sniegtās informācijas īpašumtiesības vai kontroli;

3.19.2. tiesības izveidot atvasinātus darbus no Pircēja nodrošinātā satura;

3.19.3. tiesības jebkurā veidā un formā bez maksas izmantot iesniegto saturu, tostarp, bet ne tikai izmantot idejas vai ierosinājumus, ko Pircējs iesniedzis saistībā ar 4iq.lv vai citu personu aktivitātēm.

3.20.  Ja 4iq.lv nevar savlaicīgi piegādāt pasūtītās preces  nepārvaramas varas rezultātā vai citos līdzīgos apstākļos, 4iq.lv apņemas piedāvāt kādu līdzīgu preci. Ja atteiksieties no šī piedāvājuma un būsiet veicis priekšapmaksu, mēs atmaksāsim jūsu samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā.

4. Preču pasūtīšana Tīmekļa vietnē

4.1. Pircēji var atrast pasūtāmās preces Tīmekļa vietnes elektroniskajā preču katalogā (turpmāk – e-katalogs). Preces ir sakārtotas e-katalogā pēc kategorijām. Lai apskatītu kādas konkrētas preces detalizētu aprakstu, Pircējam ir jānoklikšķina uz tās nosaukuma. 4iq.lv patur tiesības jebkurā laikā un bez paziņojuma Pircējam mainīt preces, to aprakstus, cenas utt. preču katalogā. Visas preču katalogā esošās preces var iegādāties, bet 4iq.lv neuzņemas atbildību, ja kāda no e-katalogā esošajām precēm kādā attiecīgajā brīdī nav 4iq.lv noliktavās.

4.2. Visu preču cena ir norādīta eiro (ar PVN). Norādītajā preču cenā nav ietverta preču piegādes cena, un tā ir atkarīga no kopējās pasūtījuma summas. Piegādes kārtība un noteikumi (tostarp cena) ir atrodami Tīmekļa vietnē.

4.3. Pēc preces izvēles e-katalogā un nolemšanas to iegādāties Pircējs var noklikšķināt uz opcijas pogas “PIEVIENOT GROZAM”. Noklikšķinot uz “PIEVIENOT GROZAM”, prece tiek pievienota Pircēja pasūtīto preču sarakstam – “Iepirkumu grozam”. Pircējs var apskatīt “Iepirkumu grozā” esošās preces un rediģēt tā saturu, t.i pievienot šim sarakstam jaunas preces vai izņemt no saraksta preces, aprēķināt izvēlēto preču kopējo cenu utt.

4.4. Lai pasūtītu “Iepirkumu grozā” ievietotās preces, Pircējs var noklikšķināt uz opcijas pogas “MAKSĀJUMS”. Ja Pircējs ir jau reģistrējies Tīmekļa vietnē, tad viņam ir jāpiesakās Tīmekļa vietnē, bet ja Pircējs nav reģistrējies, tad viņam ir jāreģistrējas. Reģistrēšanās Tīmekļa vietnē un pasūtīšana ir pilnīgi droša. 4iq.lv stingri ievēro personas datu aizsardzības un drošības prasības. Noteikumi, kas nosaka personas datu aizsardzību ir ietverti  Privātuma politikā, kas ir nodrošināta šajā Tīmekļa vietnē.

4.5. Pasūtot preces, apmeklētājam ir jānorāda adrese, uz kuru preces ir jāpiegādā, un jāizvēlas maksāšanas veids. Norādot adresi un izvēloties maksāšanas veidu, Pircējs var arī pievienot komentārus, norādot, vai viņam ir vajadzīgs rēķins. Pēc pasūtījuma veidlapas aizpildīšanas un apstiprināšanas Pircējam tiek pa e-pastu nosūtīta apstiprinājuma vēstule, kurā ir visa maksājuma veikšanai nepieciešamā informācija un unikālais pasūtījuma identifikācijas numurs. Pircējam ir jāpatur šis apstiprinājums, kā veiktā pasūtījuma pierādījums.

4.6. Pircējs var maksāt par izvēlētajām precēm, veicot pārskaitījumu uz Tīmekļa vietnē norādīto bankas kontu. Pārskaitījumu var veikt internetbankā vai bankas filiālē. Maksājuma veikšanas laikā Pircējam ir jānorāda pasūtījuma identifikācijas numurs un savs vārds un uzvārds.

4.7. Kad 4iq.lv ir saņēmis maksājumu, Pircēja pasūtījums ir  apstiprināts  un informācija par to ir redzama pasūtījuma logā tīmekļa vietnē.  Kad Pircējs piesakās vietnē un atver pasūtījumu, viņš redz, ka pasūtījums tiek izpildīts un sākusies preču nosūtīšanas procedūra. Pircējs saņem informāciju par preču izsūtīšanu pa e-pastu. Ja pasūtīšanas laikā pasūtītās preces ir noliktavā, tās tiek piegādātas 1–9 darba dienu laikā pēc maksājuma apstiprināšanas. Ja preces nav piegādātas šajā norādītajā laikā, 4iq.lv uzņemas atbildību tikai tad, ja ir tieši vainīgs saistībā ar piegādes aizkavēšanos. Persona, kas nodrošina kurjera pakalpojumus, ir tieši atbildīga par preču nepiegādāšanu Pircējam kurjera pakalpojumus sniedzošo personu vainas dēļ.

4.8. 4iq.lv atbildība par preču kvalitāti, garantijas periodu un citām līdzīgām lietām ir norādīta šajos noteikumos vai Tīmekļa vietnes citās sadaļās.

4.9. Pasūtot preces un plānojot tās iegādāties, Pircējam ir tiesības izvēlēties vienu no maksājuma veidiem, kā samaksāt par precēm, un preču piegādi, kuras cena ir norādīta šajā sadaļā.

4.10. Ja Pircējs nolemj maksāt ar priekšapmaksu (ar bankas pārskaitījumu vai interneta banku), 4iq.lv sāk izpildīt šo preču pasūtījumu tikai pēc tam, kad Pircējs ir samaksājis par precēm un preču piegādi un banka ir kreditējusi šo naudu 4iq.lv kontā. Pircējam, kas izvēlējies šo maksājuma metodi, ir jāsamaksā par precēm Pārdevējam un jāsedz piegādes izmaksas ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc preču pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanas. Ja Pircējs neveic maksājumu šajā laikā, pirkšanas un pārdošanas līgums vairs nav spēkā (tiek uzskatīts, ka Pircējs ir atsaucis pirkšanas un pārdošanas līgumu) un 4iq.lv nav nekāda pienākuma nodot preces Pircējam.

4.11. Ja Pircējs nepieņem preces pasūtīto preču piegādes laikā, tad Pircējs kompensē 4iq.lv visus ar to saistītos zaudējumus.

4.12. Pārdotajām precēm ir produkta aprakstā norādītais garantijas termiņš. Pasūtītās preces var 14 dienu laikā atdot atpakaļ pārdevējam, norādot preču atgriešanas iemeslu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem. Atgrieztajām precēm ir jābūt bez bojājumiem un iepakotām tāpat kā piegādes laikā. Jūs varat atgriezt preces, piegādājot pats vai nosūtot ar kurjeru uz mūsu noliktavu, kas atrodas A.H. Kirkoro g. 13, LT-13176, Bareikiškių ciematā, Viļņas rajonā, Lietuvā. Mēs novērtēsim atpakaļatdoto preču stāvokli un atmaksāsim pircējam par tām samaksāto naudu 5 darba dienu laikā. Pircējam būs jāsedz transporta izmaksas.

5. Intelektuālā īpašuma aizsardzība

5.1. Visas tiesības uz šo Tīmekļa vietni un tajā ietverto saturu aizsargā Latvijas Republikas likumi un citu tiesību akti. Nav atļauta nekāda šajā Tīmekļa vietnē ietvertā satura vai citas informācijas reproducēšana, publiskas pieejamības radīšana vai izplatīšana bez iepriekšējās, rakstiskas 4iq.lv atļaujas saņemšanas.

5.2. Visas šajā Tīmekļa vietnē redzamās preču zīmes ir 4iq.lv īpašums vai arī 4iq.lv tās izmanto, pamatojoties uz līgumiem vai citiem ar likumīgajiem preču zīmju īpašniekiem noslēgtajiem juridiski saistošajiem darījumiem ar juridisku spēku.

6. 4iq.lv atruna

6.1. Pircējs piekrīt, ka, ja vien Latvijas Republikas tiesību aktos un šajos Noteikumos nav noteikts citādi, 4iq.lv nav un nebūs atbildīgs par nekādu Tīmekļa vietnes un/vai pakalpojumu disfunkciju un nekādiem Pircējam vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.

6.2. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka, ja vien Latvijas Republikas tiesību aktos un šajos Noteikumos nav noteikts citādi, pakalpojumi tiek sniegti bez 4iq.lv jebkāda apstiprinājuma vai garantijas, ka Tīmekļa vietnes darbība būs pareiza un savlaicīga, bez pārtraukumiem, kvalitatīva, pilnīga un nekādā veidā nelabvēlīgi neietekmēs Pircēju vai trešās personas.

6.3. 4iq.lv nav atbildīgs par nekādu kaitējumu un/vai zaudējumiem Pircējam šīs Tīmekļa vietnes un/vai pakalpojumu izmantošanas rezultātā, augšupielādējot, nosūtot, pārsūtot vai ar jebkuriem citiem līdzekļiem padarot publiski pieejamu jebkuru saturu.

6.4. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka 4iq.lv nebūs nekādā veidā atbildīgs par nekādu saturu, kuram piekļuvis Pircējs vai trešās personas, Pircējam izmantojot Tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai par jebkurām šāda satura kļūdām vai neatbilstībām un šāda satura saņemšanu, nosūtīšanu vai citu nodošanu, izmantojot Pakalpojumus.

6.5. Pircējs ir informēts un piekrīt, ka, ja vien Latvijas Republikas tiesību aktos un šajos Noteikumos nav noteikts citādi, 4iq.lv nekad un nekāda iemesla dēļ nebūs atbildīgs par visām vai jebkurām darbībām vai bezdarbību saistībā ar Pircēja veikto Tīmekļa vietnes un/vai pakalpojumu izmantošanu atbilstoši šiem Noteikumiem. Pircējs uzņemas visu atbildību par jebkuru kaitējumu vai zaudējumiem, kas var jebkādā veidā rasties viņam vai trešajām personām, Pircējam izmantojot Tīmekļa vietni un pakalpojumus.

6.6. Pircējs apņemas kompensēt jebkuru 4iq.lv juridisko atbildību, pienākumu apmaksāt vai citādi segt jebkurus zaudējumus vai citas izmaksas, kas radušās Pircēja veiktās Tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu lietošanas rezultātā.

7. Ar pārdošanas veicināšanu saistītu ziņojumu un paziņojumu nosūtīšana

7.1. 4iq.lv nosūta visus ar pārdošanas veicināšanu saistītos un informatīvos ziņojumus, prasības un citu informāciju Pircējam uz viņa norādīto adresi vai tam izmantojot jebkuru citu saziņas veidu atkarībā no Pircēja lietotajiem pakalpojumiem. Tiek uzskatīts, ka visu saskaņā ar šiem Noteikumiem nosūtīto informāciju Pircējs ir saņēmis 5 stundas pēc tās nosūtīšanas.

7.2. 4iq.lv nav atbildīgs par nekādiem un visiem interneta savienojuma un e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu darbības traucējumiem vai citiem traucējumiem, kuru dēļ Pircējs nesaņem informāciju vai apstiprinājuma e-pasta vēstules no 4iq.lv. Puses vienojas par to, ka Pircējam adresēta e-pasta vai cita ziņojuma atrašanās 4iq.lv serverī (datubāzē vai citā ierīcē, kas apkopo attiecīgo informāciju) ir atbilstošs pierādījums jebkuras informācijas nosūtīšanai Pircējam.

7.3. Pircējs nosūtīs visus paziņojumus, prasības, pieprasījumus un jautājumus uz kontaktadresēm, kas norādītas Tīmekļa vietnē.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Šos Noteikumus reglamentē Latvijas Republikas likumi.

8.2. Jau kaut kāda šo Noteikumu daļa ir pretrunā ar likumdošanu vai kāda iemesla dēļ daļēji vai pilnīgi kļūst nederīga, tā nepadara par nederīgiem pārējos Noteikumus. Šādā gadījumā 4iq.lv un Pircējs vienojas par nederīgā noteikuma aizstāšanu ar kādu juridiski spēkā esošo noteikumu, kuram, ciktāl iespējams, ir tādas pašas juridiskās un ekonomiskās sekas kā grozītajam noteikumam.

8.3. 4iq.lv un Pircējs vienojas, ka 4iq.lv var jebkurā laikā bez Pircēja piekrišanas un informēšanas nodot savas no šiem Noteikumiem izrietošās tiesības un pienākumus trešajām personām.

8.4. 4iq.lv un Pircējs piekrīt tam, ka šie Noteikumi ir noteicošie gan salīdzinājumā ar citiem Pircējam Tīmekļa vietnē pieejamajiem paskaidrojumiem un pakalpojumu aprakstiem, gan arī atrisinot pušu domstarpības.

8.5. Visas Pircēja un 4iq.lv domstarpības par šo Noteikumu īstenošanu ir jāatrisina pārrunu ceļā. Ja puses nav atrisinājušas domstarpības pārrunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc datuma, kurā viena no pusēm ir iesniegusi otrai pusei rakstisku pieprasījumu, lūdzot atrisināt domstarpības, tad šādas domstarpības tiek galīgi atrisinātas saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību tiesā atbilstoši 4iq.lv reģistrācijas vietai. 

Uzziniet pirmie par īpašajiem piedāvājumiem!

Abonējiet jaunumus

Uzziniet pirmie
par īpašajiem piedāvājumiem!
Abonējiet jaunumus
Iepirkumu grozs
Reģistrēties

Neesi reģistrējies?

Informējam, ka šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai padarītu mājas lapas aplūkošanu ērtāku. Turpinot izmantot mūsu vietni vai nospiežot “piekrītu”, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk informācijas."Privātuma politika".
Saņem 5EUR atlaidi!
Nepalaidiet garām iespēju!
Piesakieties mūsu jaunumu saņemšanai un iegūstiet 5€ atlaidi.